شرکت هواپیما سازان بهنام گستر - آموزش ساخت هواپیماهای رادیو كنترل بصورت حضوری و غیر حضوری - فروش لوازم انواع هواپیما و هلیكوپتر - آموزش پرواز -تعمیرات انواع وسایل الكتریكی ( هواپیما, هلیكوپتر و .....) همراه: 09122057602 سایت: www.hsbg.ir ایمیل:co.hsbg@yahoo.com برای تبادل لینك ابتدا ما را با نام هواپیما سازان بهنام گستر لینك كنید.سپس به ما اطلاع دهید تا شما را لینك كنیم. با تشكر..... http://behnamgostar.mihanblog.com 2020-05-24T06:43:59+01:00 text/html 2013-09-25T14:21:14+01:00 behnamgostar.mihanblog.com admin amirjan افتتاح فروشگاه اینترنتی شرکت هواپیماسازان بهنام گستر http://behnamgostar.mihanblog.com/post/145 <font size="3">با سلام.<br><br>به اطلاع کلیه بازدیدکنندگان محترم میرساند :<br><br>فروشگاه اینترنتی شرکت هواپیماسازان بهنام گستر به نشانی </font><a href="http://www.model-shop.ir" target="_blank" title="">www.model-shop.ir</a><font size="3"> افتتاح گردید.<br><br>با مراجعه به این فروشگاه از جدیدترین محصولات و جدید ترین قیمت ها مطلع شوید.<br><br>محصولات قابل عرضه در حال حاظر :<br><br>هواپیما و هلی کوپتر رادیو کنترل<br><br>جزوات طراحی و ساخت هواپیمای مدل<br><br>و...<br><br>منتظر شما هستیم...<br> </font> text/html 2012-12-17T07:44:34+01:00 behnamgostar.mihanblog.com admin amirjan موشک آبی http://behnamgostar.mihanblog.com/post/144 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 14"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 14"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CUsers%5Cstudent%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><link rel="themeData" href="file:///C:%5CUsers%5Cstudent%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CUsers%5Cstudent%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;} @font-face {font-family:"B Koodak"; panose-1:0 0 7 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:8193 -2147483648 8 0 64 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <table class="MsoNormalTable" style="width: 100%;" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr style=""> <td style="padding: 0in;"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">با عرض سلام خدمت شما بازدیدکنندگان گرامی.</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">شرکت هواپیما سازان بهنام گستر جزوات مفیدی را که سرفصل موضوعات آنها در زیر آمده برای شما عزیزان آماده نموده است.</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">لینک دانلود این جزوات در انتهای هر پست آمده است.</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">شما می توانید هم اکنون برای دانلود و مطالعه ی این جزوات اقدام نمایید.</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">لازم به ذکر است که در صورت هرگونه سوال و یا دریافت اطلاعات بیشتر می توانید از طریق راه های ارتباطی زیر با ما، در تماس باشید.</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">*شماره ی تماس 09122057602</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">*سایت به نشانی : <a href="http://www.hsbg.ir/"><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: blue;" lang="EN-US">www.hsbg.ir</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">*تالار گفتمان شرکت به نشانی : <a href="http://hsbg.blogveb.com/Forum" target="_blank"><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: blue;" lang="EN-US">http://hsbg.blogveb.com/Forum</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">مکانیزم پرتاب:</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">ایمن سازی پرواز:</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">بخش دوم :</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">ساخت یك موشك ساده ( ابتدایی)</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">دماغه مخروطی شكل</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">پره‌ها (بال ها):</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">نكات مهم درباره پره‌ها:</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">متن انتقادی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">بخش چهارم: بهینه سازی طرح موشك</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">ملاحظات طراحی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">اندازه‌(حجم):</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">وزن:</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">ارزیابی موقعیت مركز جرم:</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">پره‌ها:</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">پایداری آئرودینامیكی:</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">ارزیابی</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"> موقعیت مركز فشار:</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">درگ:</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">نوك (دماغه) :</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">بدنه :</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">پره‌ها:</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">فرینگ (</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">Fairing</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>):</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">نازل:</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">موشك‌های چندگانه( چند بطری):</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">1- وزن موشک :</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">2 - نیروی پرتاب موشك:</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">3- آئرودینامیک در پرواز موشک :</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">1-</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"> موشك با هوای فشرده</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">2-</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"> موشك آبی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">3- مدل</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">4- موشك واقعی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">موشك ها ی آبی:</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">یك موشك ابی ساده:</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">چند تكنیك:</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">پرواز موشك</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">اطلاعاتی پیرامون مسابقات موشك های آبی:</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">محفظه موشك:</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">مسابقات آزاد:</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">سیستم شناور سازی:</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">سیستم و سكوی پرتاب:</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA">آیین نامه ها:</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="AR-SA"><a href="http://hsbg.ir/uploads/moshak%20abi.pdf" target="_blank"><span style="color: blue;">لینک دانلود این جزوه به صورت فایل </span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: blue;" lang="EN-US">PDF</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style=""><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> text/html 2012-12-17T07:42:04+01:00 behnamgostar.mihanblog.com admin amirjan آشنایی با هوافضا http://behnamgostar.mihanblog.com/post/143 <p><span style="font-size: medium;"> <p style="margin: 0in 0in 10pt -0.25in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">با عرض سلام خدمت شما بازدیدکنندگان گرامی. </span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt -0.25in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">شرکت هواپیما سازان بهنام گستر جزوات مفیدی را که سرفصل موضوعات آنها در زیر آمده برای شما عزیزان آماده نموده است.</span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt -0.25in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">لینک دانلود این جزوات در انتهای هر پست آمده است.</span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt -0.25in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">شما می توانید هم اکنون برای دانلود و مطالعه ی این جزوات اقدام نمایید.</span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt -0.25in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">لازم به ذکر است که در صورت هرگونه سوال و یا دریافت اطلاعات بیشتر می توانید از طریق راه های ارتباطی زیر با ما، در تماس باشید.</span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt -0.25in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">*شماره ی تماس 09122057602</span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt -0.25in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="" lang="FA"><span style="font-size: small;">*سایت به نشانی : </span></span><span style="" lang="FA"><a href="http://www.hsbg.ir/"><span style="" dir="ltr" lang="EN-US"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">www.hsbg.ir</span></span></a></span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Times New Roman;">*</span></span><span style="" dir="rtl" lang="FA">تالار گفتمان شرکت به نشانی</span><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Times New Roman;"> :</span></span><span style=""> <a href="http://hsbg.blogveb.com/Forum" target="_blank"><span style="font-size: 18pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">http://hsbg.blogveb.com/Forum</span></span></a></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="" dir="ltr"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">*&nbsp;<span style="font-size: medium;"><strong>فهرست موضوعات*</strong></span></span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin: 0in 0.75in 0pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=""><span style=""><span style="font-size: small;">1.</span><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">هوا چیست؟</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0.75in 0pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=""><span style=""><span style="font-size: small;">2.</span><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style=""><span style="" lang="AR-SA"><span style="font-size: small;">توده هوا چیست؟</span></span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0.75in 0pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=""><span style=""><span style="font-size: small;">3.</span><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">باد چیست؟</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0.75in 0pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=""><span style=""><span style="font-size: small;">4.</span><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">علت بوجود آمدن باد چیست؟</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0.75in 0pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=""><span style=""><span style="font-size: small;">5.</span><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="" lang="FA"><span style="font-size: small;">فشار هوا چیست؟</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0.75in 0pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=""><span style=""><span style="font-size: small;">6.</span><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">آیا باد نیرو دارد؟</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0.75in 0pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=""><span style=""><span style="font-size: small;">7.</span><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">از باد چه استفاده هایی میشود؟</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0.75in 0pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=""><span style=""><span style="font-size: small;">8.</span><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">یررسی پرواز پرندگان</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0.75in 0pt 0in; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=""><span style=""><span style="font-size: small;">9.</span><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">توربین بادی چیست و چگونه كار میكند؟</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0.75in 0pt 0in; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=""><span style=""><span style="font-size: small;">10.</span><span style="">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">آسیاب بادی چیست و چگونه كار میكند؟</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0.75in 0pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=""><span style=""><span style="font-size: small;">11.</span><span style="">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">بالون هوای گرم چیست و چگونه کار می­کند؟</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0.75in 0pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=""><span style=""><span style="font-size: small;">12.</span><span style="">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">کایت و گلایدر چگونه پرواز می کنند؟</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0.75in 0pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=""><span style=""><span style="font-size: small;">13.</span><span style="">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">در هواپیما چه قسمت هایی وجود دارد؟</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0.75in 0pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=""><span style=""><span style="font-size: small;">14.</span><span style="">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">هواپیما چگونه پرواز میكند؟</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0.75in 0pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=""><span style=""><span style="font-size: small;">15.</span><span style="">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">ساخت هواپیمای ساده؟</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0.75in 0pt 0in; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=""><span style=""><span style="font-size: small;">16.</span><span style="">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">تقسیم بندی انواع</span><span style="" dir="ltr" lang="FA"> </span><span style="" lang="FA">وسائل پرنده</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0.75in 0pt 0in; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=""><span style=""><span style="font-size: small;">17.</span><span style="">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">هواناو ( ایرکرافت)</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0.75in 0pt 0in; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=""><span style=""><span style="font-size: small;">18.</span><span style="">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style=""><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">هلیكوپتر</span><span style="" dir="ltr" lang="FA"> </span><span style="" lang="FA">چگونه كار می‌كند؟</span></span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0.75in 0pt 0in; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=""><span style=""><span style="font-size: small;">19.</span><span style="">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">نیروهای اعمال شده بر هواپیما کدامند؟</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0.75in 0pt 0in; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=""><span style=""><span style="font-size: small;">20.</span><span style="">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="" lang="FA"><span style="font-size: small;">بال هواپیما چه اجزایی دارد؟</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0.75in 0pt 0in; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=""><span style=""><span style="font-size: small;">21.</span><span style="">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">ساخت هواپیمای گلایدر؟</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin: 0in 0.75in 0pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=""><span style=""><span style="font-size: small;">22.</span><span style="">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">تاریخچه هواپیما</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.75in 0pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=""><span style=""><span style="font-size: small;">23.</span><span style="">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="" lang="FA"><span style="font-size: small;">ایرفویل چیست و چه تاثیری بر پرواز دارد؟</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.75in 0pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=""><span style=""><span style="font-size: small;">24.</span><span style="">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">چه نیروهایی بر روی هواپیما وارد میشود؟</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.75in 0pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=""><span style=""><span style="font-size: small;">25.</span><span style="">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">تعادل و حركات هواپیما چگونه به وجود می آید؟</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.75in 0pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=""><span style=""><span style="font-size: small;">26.</span><span style="">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">كنترل هواپیما چگونه ایجاد می‌گردد؟</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.75in 0pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=""><span style=""><span style="font-size: small;">27.</span><span style="">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">برخاست ، سرعت افقی و سقف پرواز.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.75in 0pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=""><span style=""><span style="font-size: small;">28.</span><span style="">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">گردش و نشست هواپیما.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.75in 0pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=""><span style=""><span style="font-size: small;">29.</span><span style="">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">نحوه كار ملخ چگونه است؟</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.75in 0pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=""><span style=""><span style="font-size: small;">30.</span><span style="">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">موتور الكتریكی در وسایل پرنده چگونه كار میكند؟</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.75in 0pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=""><span style=""><span style="font-size: small;">31.</span><span style="">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">رادیو كنترل چیست و در وسایل پرنده چگونه كار میكند؟</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.75in 0pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=""><span style=""><span style="font-size: small;">32.</span><span style="">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">هواپیما چیست و چگونه پرواز میكند؟</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.75in 0pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=""><span style=""><span style="font-size: small;">33.</span><span style="">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="" lang="FA"><span style="font-size: small;">هاور كرافت چیست و چگونه كار میكند؟</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.75in 0pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=""><span style=""><span style="font-size: small;">34.</span><span style="">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="" lang="FA"><span style="font-size: small;">ساخت هواپیمای كشی یا گلایدر یا هواپیمای الكتریكی</span></span></p> <p>&nbsp;</p> </span></p> <p><a href="http://hsbg.ir/uploads/ashnayi%20ba%20havafaza.pdf" target="" title=""><font size="4"><span style="font-size: medium;"></span>لینک دانلود این جزوه به صورت فایل PDF</font></a></p> text/html 2012-12-17T07:37:03+01:00 behnamgostar.mihanblog.com admin amirjan آموزش ساخت و آشنایی با هواپیمای مدل http://behnamgostar.mihanblog.com/post/142 <p style="margin: 0in 0in 10pt -0.25in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">با عرض سلام خدمت شما بازدیدکنندگان گرامی. </span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt -0.25in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">شرکت هواپیما سازان بهنام گستر جزوات مفیدی را که سرفصل موضوعات آنها در زیر آمده برای شما عزیزان آماده نموده است.</span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt -0.25in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">لینک دانلود این جزوات در انتهای هر پست آمده است.</span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt -0.25in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">شما می توانید هم اکنون برای دانلود و مطالعه ی این جزوات اقدام نمایید.</span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt -0.25in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">لازم به ذکر است که در صورت هرگونه سوال و یا دریافت اطلاعات بیشتر می توانید از طریق راه های ارتباطی زیر با ما، در تماس باشید.</span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">*شماره ی تماس 09122057602</span></span></p><div style="text-align: right;"> </div><p style="text-align: right;"><span style="" lang="FA"><span style="font-size: small;">*سایت به نشانی : </span></span><font size="4"><span style="" lang="FA"><a href="http://www.hsbg.ir/"><span style="" dir="ltr" lang="EN-US"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">www.hsbg.ir</span></span></a></span></font><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Times New Roman;"><br></span></span></p><p style="text-align: right;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Times New Roman;">*</span></span><span style="" dir="rtl" lang="FA">تالار گفتمان شرکت به نشانی</span><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Times New Roman;"> :</span></span><span style=""> <font size="3"><a href="http://hsbg.blogveb.com/Forum" target="_blank"><span style="font-size: 18pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">http://hsbg.blogveb.com/Forum</span></span></a></font></span></p><div style="text-align: right;"> </div><p style="text-align: right;"><span style=""><span style="font-size: medium;">دانلود در ادامه مطلب</span></span></p> text/html 2012-12-17T07:36:17+01:00 behnamgostar.mihanblog.com admin amirjan گلایدر چیست؟ http://behnamgostar.mihanblog.com/post/141 <p style="margin: 0in 0in 10pt -0.25in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="FA">با عرض سلام خدمت شما بازدیدکنندگان گرامی. </span><span style="font-size: 13.5pt;" dir="ltr"></span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt -0.25in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="FA">شرکت هواپیما سازان بهنام گستر جزوات مفیدی را که سرفصل موضوعات آنها در زیر آمده برای شما عزیزان آماده نموده است.</span><span style="font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 13.5pt;" lang="FA"></span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt -0.25in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="FA">لینک دانلود این جزوات در انتهای هر پست آمده است.</span><span style="font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 13.5pt;" lang="FA"></span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt -0.25in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="FA">شما می توانید هم اکنون برای دانلود و مطالعه ی این جزوات اقدام نمایید.</span><span style="font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 13.5pt;" lang="FA"></span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt -0.25in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="FA">لازم به ذکر است که در صورت هرگونه سوال و یا دریافت اطلاعات بیشتر می توانید از طریق راه های ارتباطی زیر با ما، در تماس باشید.</span><span style="font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 13.5pt;" lang="FA"></span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt -0.25in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="FA">*شماره ی تماس 09122057602</span><span style="font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 13.5pt;" lang="FA"></span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt -0.25in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="FA"><span style="font-size: small;">*سایت به نشانی : </span></span><span style="font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 13.5pt;" lang="FA"><a href="http://www.hsbg.ir/"><span style="font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 18pt;" dir="ltr" lang="EN-US"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">www.hsbg.ir</span></span></a></span></p> <p style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-size: 11pt;" dir="ltr"><span style="font-family: Times New Roman;">*</span></span><span style="font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 11pt;" lang="FA">تالار گفتمان شرکت به نشانی</span><span style="font-size: 11pt;" dir="ltr"><span style="font-family: Times New Roman;"> :</span></span><span style="font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;" dir="ltr"> <a href="http://hsbg.blogveb.com/Forum" target="_blank"><span style="font-size: 18pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">http://hsbg.blogveb.com/Forum</span></span></a></span><span style="font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 13.5pt;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="" dir="ltr"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">&nbsp;</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <ul><li> <div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt;"><span style="line-height: 115%; font-family: 'B Koodak'; color: rgb(227, 108, 10); font-size: 12pt;">گلایدرها،هواپیماهای بدون موتور</span></div> </li><li> <div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt;"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: 'B Koodak'; color: rgb(227, 108, 10); font-size: 12pt;">تاریخچه</span></strong></div> </li><li> <div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt;"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: 'B Koodak'; color: rgb(227, 108, 10); font-size: 12pt;">کلاس های مختلف گلایدرها</span></strong></div> </li><li> <div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt;"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: 'B Koodak'; color: rgb(227, 108, 10); font-size: 12pt;">طراحی گلایدرها</span></strong> <li> <div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt;"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: 'B Koodak'; color: rgb(227, 108, 10); font-size: 12pt;">پارامتر های مهم در طراحی</span></strong></div> </li> <li> <div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-family: 'B Koodak'; color: rgb(227, 108, 10); font-size: 14pt;">دسته بندی هواپیماهای رادیوکنترل</span></div> </li> <li> <div class="MsoNormal" style="margin: 0in 7.05pt 10pt 0in; text-align: justify; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'B Koodak'; color: rgb(0, 176, 80);">هواپیمای ترینر (آموزشی) (</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; color: rgb(0, 176, 80);">Trainer airplane</span><span style="font-family: 'B Koodak'; color: rgb(0, 176, 80);">) </span></span></div> </li> <li> <div class="MsoNormal" style="margin: 0in 7.05pt 10pt 0in; text-align: justify; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'B Koodak'; color: rgb(0, 176, 80);">هواپیماهای</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; color: rgb(0, 176, 80);">&nbsp;</span><span style="font-family: 'B Koodak'; color: rgb(0, 176, 80);">ایروباتیک</span><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(0, 176, 80);">&nbsp;Aerobatic airplanes</span></span></div> </li> <li> <div class="MsoNormal" style="margin: 0in 7.05pt 10pt 0in; text-align: justify; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: 'B Koodak'; color: rgb(0, 176, 80);">&nbsp;هواپیماهای</span></strong><strong><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(0, 176, 80);">3D</span></strong><strong><span style="font-family: 'B Koodak'; color: rgb(0, 176, 80);"> </span></strong><strong><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(0, 176, 80);">Aerobatic</span></strong><span style="font-family: 'B Koodak'; color: rgb(0, 176, 80);"> :</span></span></div> </li> <li> <div class="MsoNormal" style="margin: 0in 7.05pt 0pt 0in; text-align: justify; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-family: 'B Koodak'; color: rgb(0, 176, 80);"><span style="font-size: small;">&nbsp;هواپیمای مقیاسی</span></span></div> </li> <li> <div class="MsoNormal" style="margin: 0in 7.05pt 10pt 0in; text-align: justify; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-family: 'B Koodak'; color: rgb(0, 176, 80);"><span style="font-size: small;">هواپیمای پارک فلایر</span></span></div> </li> <li> <div class="MsoNormal" style="margin: 0in 7.05pt 10pt 0in; text-align: justify; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-family: 'B Koodak'; color: rgb(0, 176, 80);"><span style="font-size: small;">&nbsp;<span style="font-size: medium;"><a href="http://hsbg.ir/uploads/gelayder%20chist.pdf" target="_blank">لینک دانلود این جزوه به صورت فایل PDF</a></span></span></span></div> </li> </div> </li></ul> text/html 2012-12-17T07:34:57+01:00 behnamgostar.mihanblog.com admin amirjan معرفی شاتل فضایی به زبان ساده http://behnamgostar.mihanblog.com/post/140 <p style="margin: 0in 0in 10pt -0.25in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'B Koodak';">با عرض سلام خدمت شما بازدیدکنندگان گرامی. </span><span style="font-size: 13.5pt;" dir="ltr"></span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt -0.25in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'B Koodak';">شرکت هواپیما سازان بهنام گستر جزوات مفیدی را که سرفصل موضوعات آنها در زیر آمده برای شما عزیزان آماده نموده است.</span><span style="font-family: 'B Koodak'; font-size: 13.5pt;"></span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt -0.25in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'B Koodak';">لینک دانلود این جزوات در انتهای هر پست آمده است.</span><span style="font-family: 'B Koodak'; font-size: 13.5pt;"></span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt -0.25in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'B Koodak';">شما می توانید هم اکنون برای دانلود و مطالعه ی این جزوات اقدام نمایید.</span><span style="font-family: 'B Koodak'; font-size: 13.5pt;"></span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt -0.25in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'B Koodak';">لازم به ذکر است که در صورت هرگونه سوال و یا دریافت اطلاعات بیشتر می توانید از طریق راه های ارتباطی زیر با ما، در تماس باشید.</span><span style="font-family: 'B Koodak'; font-size: 13.5pt;"></span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt -0.25in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'B Koodak';">*شماره ی تماس 09122057602</span><span style="font-family: 'B Koodak'; font-size: 13.5pt;"></span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt -0.25in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: 'B Koodak';"><span style="font-size: small;">*سایت به نشانی : </span></span><span style="font-family: 'B Koodak'; font-size: 13.5pt;"><a href="http://www.hsbg.ir/"><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 18pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">www.hsbg.ir</span></span></a></span></p> <p style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-size: 11pt;" dir="ltr"><span style="font-family: Times New Roman;">*</span></span><span style="font-family: 'B Koodak'; font-size: 11pt;">تالار گفتمان شرکت به نشانی</span><span style="font-size: 11pt;" dir="ltr"><span style="font-family: Times New Roman;"> :</span></span><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 11pt;"> <a href="http://hsbg.blogveb.com/Forum" target="_blank"><span style="font-size: 18pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">http://hsbg.blogveb.com/Forum</span></span></a></span><span style="font-family: 'B Koodak'; font-size: 13.5pt;"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="" dir="ltr"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">&nbsp;</span></span></p> <p><span style="" dir="ltr"></span>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: 'B Koodak'; color: rgb(148, 54, 52); font-size: 16pt;">شاتل ها به ترتیب ساخت اینتر </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><strong><span style="font-family: 'B Koodak'; color: rgb(148, 54, 52); font-size: 16pt;">ساختار شاتل فضایی </span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><strong><span style="font-family: 'B Koodak'; color: rgb(148, 54, 52); font-size: 16pt;">مدارگرد </span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><strong><span style="font-family: 'B Koodak'; color: rgb(148, 54, 52); font-size: 16pt;">بالا برنده ها</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><strong><span style="font-family: 'B Koodak'; color: rgb(148, 54, 52); font-size: 16pt;">مخزن سوخت بیرونی</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: 'B Koodak'; color: rgb(148, 54, 52); font-size: 16pt;">شاتل فضایی در مواجهه با جو زمین چه می کند؟</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; color: rgb(148, 54, 52); font-size: 16pt;"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><strong><span style="font-family: 'B Koodak'; color: rgb(148, 54, 52); font-size: 16pt;">آینده ی شاتل های فضایی</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium;"><a href="http://hsbg.ir/uploads/moarefi%20shatel%20fazaei%20be%20zaban%20sade.pdf" target="_blank"><span style="font-family: B Koodak;">لینک دانلود این جزوه به صورت فایل PDF</span></a></span></p> text/html 2012-12-16T11:41:06+01:00 behnamgostar.mihanblog.com admin amirjan انرژی باد چیست ؟ http://behnamgostar.mihanblog.com/post/139 <font size="4"><span style="font-family: '2 Titr';" lang="FA"><font size="3"><font size="4"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt -0.25in; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: '2 Titr';" lang="FA"><font size="4"><font size="3">با عرض سلام خدمت شما بازدیدکنندگان گرامی. </font></font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt -0.25in; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: '2 Titr';" lang="FA"><font size="4"><font size="3">شرکت هواپیما سازان بهنام <span>&nbsp;</span>گستر جزوات مفیدی را که سرفصل موضوعات آنها در زیر آمده برای شما عزیزان آماده نموده است.</font></font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt -0.25in; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: '2 Titr';" lang="FA"><font size="4"><font size="3">لینک دانلود این جزوات در انتهای هر پست آمده است.</font></font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt -0.25in; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: '2 Titr';" lang="FA"><font size="4"><font size="3">شما می توانید هم اکنون برای دانلود و مطالعه ی این جزوات اقدام نمایید.</font></font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt -0.25in; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: '2 Titr';" lang="FA"><font size="4"><font size="3">لازم به ذکر است که در صورت هرگونه سوال و یا دریافت اطلاعات بیشتر می توانید از طریق راه های ارتباطی زیر با ما، در تماس باشید.</font></font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt -0.25in; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: '2 Titr';" lang="FA"><font size="4"><font size="3">*شماره ی تماس 09122057602</font></font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt -0.25in; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: '2 Titr';" lang="FA"><font size="4"><font size="3">*سایت به نشانی : </font><a title="" href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/139/atrty/1355671285/avrvy/140489//key/www.hsbg.ir" target="_blank"><span></span></a><a href="http://www.hsbg.ir/"><span dir="ltr"><font color="#0000ff" face="Calibri" size="5">www.hsbg.ir</font></span></a></font></span></p></font></span> <p align="justify"><span style="line-height: 115%; font-family: '2 Titr'; font-size: 11pt;" dir="rtl" lang="FA"><font size="3"><font size="4">*تالار گفتمان شرکت به نشانی :</font></font></span><span style="line-height: 115%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 11pt;" lang="FA"><font size="3"><font size="4"> </font></font></span><span style="line-height: 115%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 11pt;"><font size="3"><font size="4"><a title="" href="http://hsbg.blogveb.com/Forum" target="_blank"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 11pt;"><font size="5">http://hsbg.blogveb.com/Forum</font></span></a></font></font></span></p> <p align="justify"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p align="justify"><font size="3"><font size="4">سرفصل موضوعات:</font></font></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpFirst"><span style=""><span style=""><font size="3"><font face="Calibri">1.</font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA"><font size="3">تولید برق از طریق انرژی باد با استفاده از توربین بادی</font></span><span dir="ltr"></span><span style="" dir="ltr" lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span><font size="3"><font face="Calibri"> </font></font></span><span style="" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style=""><span style=""><font size="3"><font face="Calibri">2.</font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA"><font size="3">انواع توربین های بادی بر اساس محور چرخش پره ها</font></span><span dir="ltr"></span><span style="" dir="ltr" lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span><font size="3"><font face="Calibri"> </font></font></span><span style="" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style=""><span style=""><font size="3"><font face="Calibri">3.</font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA"><font size="3">پمپ آب بادی</font></span><span style="" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style=""><span style=""><font size="3"><font face="Calibri">4.</font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA"><font size="3">پره یا ملخ چیست؟</font></span><span style="" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style=""><span style=""><font size="3"><font face="Calibri">5.</font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA"><font size="3">بال هواپیما چیست و کاربرد آن روی هواپیما چیست؟</font></span><span style="" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style=""><span style=""><font size="3"><font face="Calibri">6.</font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA"><font size="3">آسیاب بادی</font></span><span style="" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style=""><span style=""><font size="3"><font face="Calibri">7.</font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA"><font size="3">انرژی باد چیست ؟</font></span><span style="" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style=""><span style=""><font size="3"><font face="Calibri">8.</font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA"><font size="3">تاریخچه استفاده از انرژی باد</font></span><span style="" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style=""><span style=""><font size="3"><font face="Calibri">9.</font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA"><font size="3">ملخ هواپیما</font></span><span style="" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style=""><span style=""><font size="3"><font face="Calibri">10.</font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA"><font size="3">چگونه هواپیما پرواز می كند؟</font></span><span style="" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style=""><span style=""><font size="3"><font face="Calibri">11.</font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA"><font size="3">چگونه هواپیما وقتی كه در آسمان است به پیش رانده می شود؟</font></span><span dir="ltr"></span><span style="" dir="ltr" lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span><font size="3"><font face="Calibri"> </font></font></span><span style="" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style=""><span style=""><font size="3"><font face="Calibri">12.</font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA"><font size="3">ملخ چگونه در هوا نقش پیچ را بازی می كند؟</font></span><span dir="ltr"></span><span style="" dir="ltr" lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span><font size="3"><font face="Calibri"> </font></font></span><span style="" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style=""><span style=""><font size="3"><font face="Calibri">13.</font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA"><font size="3">چگونه<span style="">&nbsp; </span>موتور جت<span style="">&nbsp; </span>كار می كند؟</font></span><span style="" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style=""><span style=""><font size="3"><font face="Calibri">14.</font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA"><font size="3">نیروی برآ</font></span><span dir="ltr"></span><span style="" dir="ltr" lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span><font size="3"><font face="Calibri"> </font></font></span><span style="" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style=""><span style=""><font size="3"><font face="Calibri">15.</font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA"><font size="3">فشار استاتیكی و دینامیكی هوا</font></span><span dir="ltr"></span><span style="" dir="ltr" lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span><font size="3"><font face="Calibri"> </font></font></span><span style="" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style=""><span style=""><font size="3"><font face="Calibri">16.</font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA"><font size="3">چگونگی تولید نیروی برا توسط مقاطع بال</font></span><span dir="ltr"></span><span style="" dir="ltr" lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span><font size="3"><font face="Calibri"> </font></font></span><span style="" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style=""><span style=""><font size="3"><font face="Calibri">17.</font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA"><font size="3">اصطلاحات مربوط به ایرفویل</font></span><span style="" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style=""><span style=""><font size="3"><font face="Calibri">18.</font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA"><font size="3">ایرفویل متقارن</font></span><span dir="ltr"></span><span style="" dir="ltr" lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span><font size="3"><font face="Calibri"> </font></font></span><span style="" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style=""><span style=""><font size="3"><font face="Calibri">19.</font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA"><font size="3">ایرفویل نامتقارن</font></span><span dir="ltr"></span><span style="" dir="ltr" lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span><font size="3"><font face="Calibri"> </font></font></span><span style="" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style=""><span style=""><font size="3"><font face="Calibri">20.</font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA"><font size="3">رابطه زاویه حمله و نیروی برآ</font></span><span style="" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style=""><span style=""><font size="3"><font face="Calibri">21.</font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA"><font size="3">واماندگی</font></span><span dir="ltr"></span><span style="" dir="ltr"><span dir="ltr"></span><font size="3"><font face="Calibri"> ( Stall ) <o:p></o:p></font></font></span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style=""><span style=""><font size="3"><font face="Calibri">22.</font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA"><font size="3">نیروی برآ و اثرات دهنه بال برآن</font></span><span dir="ltr"></span><span style="" dir="ltr"><span dir="ltr"></span><font size="3"><font face="Calibri"> ( Wing Span )<o:p></o:p></font></font></span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style=""><span style=""><font size="3"><font face="Calibri">23.</font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></font></span></span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA"><font size="3">نسبت منظری</font></span><span dir="ltr"></span><span style="" dir="ltr"><span dir="ltr"></span><font size="3"><font face="Calibri"> ( Aspect ratio )<o:p></o:p></font></font></span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style=""><span style=""><font size="3"><font face="Calibri">24.</font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></font></span></span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA"><font size="3">كاربردهای استفاده از باد چیست؟</font></span><span style="" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style=""><span style=""><font size="3"><font face="Calibri">25.</font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></font></span></span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA"><font size="3">ایرفویلها وبالها</font></span><span dir="ltr"></span><span style="" dir="ltr"><span dir="ltr"></span><font size="3"><font face="Calibri">(airfoils &amp; wings)<o:p></o:p></font></font></span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style=""><span style=""><font size="3"><font face="Calibri">26.</font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></font></span></span><span dir="rtl"></span><span style="" dir="ltr"><font size="3"><font face="Calibri">Mean Camber<o:p></o:p></font></font></span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style=""><span style=""><font size="3"><font face="Calibri">27.</font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></font></span></span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA"><font size="3">نسبت وتر/ضخامت</font></span><span style="" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style=""><span style=""><font size="3"><font face="Calibri">28.</font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></font></span></span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA"><font size="3">انحنای خط مرکزی یا حداکثر انحناء</font></span><span style="" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style=""><span style=""><font size="3"><font face="Calibri">29.</font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA"><font size="3">زاویه ی حمله</font></span><span style="" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style=""><span style=""><font size="3"><font face="Calibri">30.</font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></font></span></span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA"><font size="3">تاریخچه ایرفویل</font></span><span dir="ltr"></span><span style="" dir="ltr" lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span><font size="3"><font face="Calibri"> </font></font></span><span style="" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style=""><span style=""><font size="3"><font face="Calibri">31.</font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA"><font size="3">تاریخچه ایرفویل</font></span><span style="" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style=""><span style=""><font size="3"><font face="Calibri">32.</font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></font></span></span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA"><font size="3">هوا کره را بهتر بشناسیم</font></span><span dir="ltr"></span><span style="" dir="ltr" lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span><font size="3"><font face="Calibri"> </font></font></span><span style="" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style=""><span style=""><font size="3"><font face="Calibri">33.</font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></font></span></span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA"><font size="3">مانومتر</font></span><span dir="ltr"></span><span style="" dir="ltr" lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span><font size="3"><font face="Calibri"> </font></font></span><span style="" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><font size="3"><font face="Calibri"><span style=""><span style="">34.</span></span><span dir="rtl"></span></font><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA">آشنایی با فشار هوا</span><span dir="ltr"></span><span style="" dir="ltr" lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span><font face="Calibri"> </font></span><span style="" dir="ltr"><o:p></o:p></span></font></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><font size="3"><font face="Calibri"><span style=""><span style="">35.</span></span><span dir="rtl"></span></font><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA">پراكندگی فشار در سطح زمین</span><span dir="ltr"></span><span style="" dir="ltr" lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span><font face="Calibri"> </font></span><span style="" dir="ltr"><o:p></o:p></span></font></p> <p style="margin: 0in 0.5in 0pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><font size="3"><font face="Calibri"><span style=""><span style="">36.</span></span><span dir="rtl"></span></font><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA">موتورهای برس دار(معمولی) در مقایسه با موتورهای بدون برس (براشلس</span><span dir="ltr"></span><span style="" dir="ltr"><span dir="ltr"></span><font face="Calibri">(<o:p></o:p></font></span></font></p> <p style="margin: 0in 0.5in 0pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><font size="3"><font face="Calibri"><span style=""><span style=""></span></span></font>&nbsp;</font></p> <p style="margin: 0in 0.5in 0pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><font size="3"><font face="Calibri"><span style=""><span style="">37.</span></span><span dir="rtl"></span></font><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA">موتورهای براشلس چگونه كار میكنند؟</span></font></p> <p style="margin: 0in 0.5in 0pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA"></span><font size="3">&nbsp;</font></p> <p style="margin: 0in 0.5in 0pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><font size="3"><font face="Calibri"><span style=""><span style="">38.</span></span><span dir="rtl"></span><span style="" dir="ltr">Inrunner</span></font><font face="Calibri"><span style="" dir="ltr">&nbsp;</span></font><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA">در مقایسه با</span><span dir="ltr"></span><span style="" dir="ltr"><span dir="ltr"></span><font face="Calibri"> Outrunner</font></span></font></p> <p style="margin: 0in 0.5in 0pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style="" dir="ltr"><font size="3"><font face="Calibri"><o:p></o:p></font></font></span><font size="3">&nbsp;</font></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style=""><span style=""><font size="3"><font face="Calibri">39</font></font></span></span><span style=""><span style=""><font size="3"><font face="Calibri">.</font></font></span></span><span style=""><span style=""><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"><font size="3">&nbsp;</font></span></span></span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA"><font size="3">ثابت ولتاژ</font></span><span style="" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpLast"><span style=""><span style=""><font size="3"><font face="Calibri">40.</font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: '2 Titr';" lang="AR-SA"><font size="3">ثابت گشتاور</font></span><span style="" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></font><a href="http://hsbg.ir/uploads/enerji%20bad%20chist.pdf" target="_blank" title=""> <p align="justify"><font size="5">لینک دانلود این جزوه به صورت فایل PDF</font></p></a> text/html 2012-12-04T12:12:30+01:00 behnamgostar.mihanblog.com admin amirjan تالار انجمن شرکت هواپیما سازان بهنام گستر افتتاح شد!!! http://behnamgostar.mihanblog.com/post/138 <font size="4">با سلام خدمت شما بازدیدکنندگان گرامی.<br>تالار گفتمان شرکت هواپیما سازان بهنام گستر به آدرس <a style="font-weight: bold;" href="http://hsbg.blogveb.com/Forum" target="_blank" title="تالار انجمن شرکت هواپیما سازان بهنام گستر">hsbg.blogveb.com/Forum</a><span style="font-weight: bold;"><br>&nbsp;</span>افتتاح گردید.<br>این تالار به منظور فعالیت مستقیم شما عزیزان طراحی شده است.<br>شما در این تالار میتوانید:<br>1-ثبت نام کرده و عضوی از مجموعه ی ما باشید<br>2-سوالات خود را که در مورد هواپیما ، هلی کوپتر و هر چیزی که مربوط به این زمینه ها باشد مطرح نمایید.<br>3-به سوالات دوستان خود پاسخ دهید.<br>4-مطالب جالب و آموزنده ی خود را ارسال نمایید.<br>5-در مورد محصولات شرکت و مشخصات آنها اظهار نظر کنید.<br>و..................<br><br><br>فقط کافی است وارد لینک زیر شده و پس از ثبتنام همکاری خود را با ما آغاز کنید.<br><br><a style="font-weight: bold;" href="http://hsbg.blogveb.com/Forum" target="_blank" title="تالار انجمن شرکت هواپیما سازان بهنام گستر">لینک ورود به تالار انجمن</a></font><br><br> text/html 2012-11-26T08:12:57+01:00 behnamgostar.mihanblog.com admin امیرجان همه چیز در مورد موتورهای الکتریکی اسپید کنترلها و باطریها http://behnamgostar.mihanblog.com/post/137 <p><img src="http://hsbg.ir/uploads/5_1.jpg" alt="" height="464" width="465"></p><br> <p>&nbsp;</p><br> <p><img src="http://hsbg.ir/uploads/11.GIF" alt="" height="515" width="619"></p><br> <p>&nbsp;</p> text/html 2012-11-26T08:07:53+01:00 behnamgostar.mihanblog.com admin امیرجان ریز مدل‌ها http://behnamgostar.mihanblog.com/post/136 <p><img src="http://hsbg.ir/uploads/2.PNG" alt=""></p>